PDA

View Full Version : Giấy chứng nhận xuất xứ - Certificate of Origin (C/O) và các loại form mẫu C/Obuitrangnam
08-03-10, 03:41 PM
1. KHÁI NIỆM : GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ (C/O – CERTIFICATE OF ORIGIN)

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lănh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những qui định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rơ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

C/O phải chỉ rơ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá: Giấy chứng nhận xuất xứ th́ phải thể hiện được nội dung xuất xứ của hàng hoá, xuất xứ đó phải được xác định theo một Qui tắc xuất xứ cụ thể.

2. MỤC DÍCH CỦA C/O:

- Ưu đăi thuế quan : xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đăi để áp dụng chế độ ưu đăi theo các thỏa thuận thương mại đă được kư kết giữa các quốc gia.
- Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá : Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.
- Thống kê thương mại và duy tŕ hệ thống hạn ngạch : Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy tŕ hệ thống hạn ngạch.
- Xúc tiến thương mại.


3. ĐẶC ĐIỂM CỦA C/O:

Xuất phát từ mục đích của Giấy chứng nhận xuất xứ nêu trên mà Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) có đặc điểm:

- C/O được cấp cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể: tức là C/O chỉ được cấp cho hàng hoá tham gia vào lưu thông quốc tế và đă được đặc định xuất khẩu tới nước nhập khẩu, khi đă có các thông tin về người gửi hàng, người nhận hàng, thông tin về đóng gói hàng hoá, số lượng, trọng lượng, trị giá, nơi xếp hàng, nơi dỡ hàng, thậm chí thông tin về phương tiện vận tải. Xét theo thông lệ quốc tế, C/O có thể được cấp trước hoặc sau ngày giao hàng (ngày xếp hàng lên tàu) nhưng việc cấp trước này vẫn phải phản ánh được lô hàng xuất khẩu cụ thể. Trường hợp cấp trước thường xảy ra khi lô hàng đang trong quá tŕnh làm thủ tục hải quan để xuất khẩu hoặc đă làm thủ tục hải quan, chờ xuất khẩu.

- C/O chứng nhận xuất xứ hàng hóa được xác định theo một qui tắc xuất xứ cụ thể và Qui tắc này phải được nước nhập khẩu chấp nhận và thừa nhận: C/O chỉ có ư nghĩa khi được cấp theo một qui tắc xuất xứ cụ thể mà nước nhập khẩu chấp nhận. Qui tắc xuất xứ áp dụng có thể là các qui tắc xuất xứ của nước nhập khẩu hoặc của nước cấp C/O (nếu nước nhập khẩu không có yêu cầu nào khác). C/O được cấp theo qui tắc xuất xứ nào th́ được hưởng các ưu đăi tương ứng (nếu có) khi nhập khẩu vào nước nhập khẩu dành cho các ưu đăi đó. Để phản ánh C/O được cấp theo qui tắc xuất xứ nào th́ thông thường các C/O được qui định về tên hay loại mẫu cụ thể.

4. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA C/O
Xuất phát từ mục đích, đặc điểm của C/O mà nội dung cơ bản của C/O phải thể hiện được các nội dung

- Loại mẫu C/O: nhằm thể hiện C/O được cấp theo một Qui tắc xuất xứ cụ thể tương ứng
- Tên, địa chỉ người xuất khẩu, nhập khẩu
- Tiêu chí về vận tải (tên phương tiện vận tải, cảng, địa điểm xếp hàng/ dỡ hàng, vận tải đơn…)
- Tiêu chí về hàng hoá (tên hàng, bao b́, nhăn mác đóng gói hàng hoá, trọng lượng, số lượng, giá trị…)
- Tiêu chí về xuất xứ hàng hoá (tiêu chí xác định xuất xứ, nước xuất xứ hàng hoá)
- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước cấp xuất khẩu.

5. PHÂN LOẠI C/O

- C/O cấp trực tiếp: C/O cấp trực tiếp bởi nước xuất xứ, trong đó nước xuất xứ cũng có thể là nước xuất khẩu.

- C/O giáp lưng (back to back C/O): C/O cấp gián tiếp bởi nước xuất khẩu không phải là nước xuất xứ. Nước xuất khẩu trong trường hợp này gọi là nước lai xứ

Về nguyên tắc, các nước chỉ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa có xuất xứ của quốc gia ḿnh. Tuy nhiên thực tiễn thương mại cho thấy hàng hóa không chỉ được xuất khẩu trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng (nơi tiêu thụ hàng hóa) mà có thể được xuất khẩu qua các nước trung gian. Việc xuất hiện các nước trung gian có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể theo mạng lưới phân phối của nhà sản xuất, hoặc do hàng hóa được mua đi bán lại qua các nước trung gian,… Để tạo thuận lợi cho các họat động này, một số nước có qui định hàng nhập khẩu vào nước ḿnh khi xuất khẩu có thể được cấp C/O giáp lưng trên cơ sở C/O gốc của nước xuất xứ.

Theo qui chế cấp C/O ưu đăi hiện hành của Việt nam: có một số C/O ưu đăi đặc biệt được cấp dưới dạng C/O giáp lưng. Khi gặp các C/O giáp lưng cấp theo qui tắc xuất xứ ưu đăi này, cần kiểm tra chặt chẽ về các điều kiện qui định về vận chuyển trực tiếp

6. CÁC MẪU C/O HIỆN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

+ C/O mẫu B (cấp cho hàng XK) Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/FormB.doc)
+ C/O mẫu A (cấp cho hàng XK đi các nước cho hưởng ưu đăi thuế quan phổ cập GSP) Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/mau_forms/FormA.doc)
+ C/O mẫu D (thực hiện Hiệp định ưu đăi thuế quan có hiệu lực chung CEPT giữa các nước ASEAN); Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/Mau_forms/FormD.jpg)
+ C/O mẫu E (ASEAN – Trung quốc); Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/mẫu%20form/FormE.jpg)
+ C/O mẫu AK (ASEAN – Hàn quốc); Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/mẫu%20form/FormAK.jpg)
+ C/O mẫu S (VN-Lào; VN-Campuchia) Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/mẫu%20form/FormS.jpg)
+ C/O Form T hàng dệt thủ công mỹ nghệ (VN-EU)… Down load here (http://covcci.com.vn/images/vanban/FormT.doc)
+ C/O form Turkey
+C/O form DA59....

buitrangnam
08-03-10, 03:42 PM
Ngày 18/5, Bộ Công Thương đă ban hành Thông tư số 10/2009/TT-BCT (xem tại DOWNLOAD FILE) quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế (Hiệp định VJEPA).

==================
DOWN LOAD HERE (http://ngoaithuong.vn/images/articles/2009_05/1545/THONG%20TU%20VJ-bct.doc)
==================

Thông tư 10 quy định về các hàng hóa được cấp C/O, trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O, trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O, thủ tục cấp C/O và tổ chức quản lư việc cấp C/O.

Thủ tục cấp C/O tại Thông tư quy định về thủ tục đăng kư hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O. Khi người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ, cán bộ tiếp nhận sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng giấy biên nhận hoặc bằng h́nh thức văn bản khác cho người đề nghị cấp C/O về việc sẽ thực hiện một trong những hoạt động sau: cấp C/O, đề nghị bổ sung chứng từ hay từ chối cấp C/O nếu phát hiện người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện đúng các thủ tục như trong Thông tư quy định tại một số trường hợp.

Cũng theo Thông tư 10, C/O phải được cấp trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O đă cấp trước đó. Cán bộ kiểm tra của Tổ chức cấp C/O sẽ lập biên bản về kết quả kiểm tra này và yêu cầu người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu cùng kư vào biên bản. Trong trường hợp người đề nghị cấp C/O và/hoặc người xuất khẩu từ chối kư, cán bộ kiểm tra phải ghi rơ lư do từ chối đó và kư xác nhận vào biên bản. Thời hạn xử lư việc cấp C/O đối với trường hợp này không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ.

Tổ chức cấp C/O sẽ thu hồi C/O đă cấp trong những trường hợp sau: người xuất khẩu, người đề nghị cấp C/O giả mạo chứng từ hoặc C/O được cấp không phù hợp các tiêu chuẩn xuất xứ.

Vụ Xuất Nhập khẩu là cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện việc hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc cấp C/O; thực hiện các thủ tục đăng kư mẫu chữ kư của người có thẩm quyền kư cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản và chuyển mẫu chữ kư của người có thẩm quyền kư cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Nhật Bản cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Tổ chức cấp C/O phải thực hiện chế độ cập nhật số liệu cấp C/O qua hệ thống eCOSys tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn (http://www.ecosys.gov.vn/) hàng ngày với đầy đủ các thông tin cần phải khai báo theo quy định tại Đơn đề nghị cấp C/O. Tổ chức cấp C/O vi phạm chế độ báo cáo đến lần thứ ba sẽ bị đ́nh chỉ cấp C/O và công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương.Nguồn: Bộ Công thương

buitrangnam
08-03-10, 03:42 PM
Quy tắc xuất xứ trong ATIGA

Ngày 22/5, Bộ Công Thương đă ban hành Thông tư số 12/2009/TT-BCT quy định việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

==================
DOWN LOAD HERE (http://ngoaithuong.vn/images/articles/2009_05/1562/THONG%20TU%20ATIGA.doc)
==================

Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN là Hiệp định được kư ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Hiệp định ATIGA).

Thông tư 12 quy định rơ về hàng hoá được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D (C/O form D), trách nhiệm của người đề nghị cấp C/O, trách nhiệm của Tổ chức cấp C/O và thủ tục cấp C/O.

Vụ Xuất nhập khẩu là cơ quan đầu mối trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện việc hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc cấp C/O; thực hiện các thủ tục đăng kư mẫu chữ kư của người có thẩm quyền kư cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam với Ban Thư kư của ASEAN và chuyển mẫu chữ kư của người có thẩm quyền kư cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của các nước thành viên thuộc Hiệp định ATIGA cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan).

Thông tư 12 thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 24 tháng 7 năm 2008 ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đăi theo Hiệp định về chương tŕnh ưu đăi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA).Nguồn: Bộ Công thương

nhoxnobita
03-05-12, 12:15 AM
mh đang có đề tài về mẫu chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O form AK. anh chị em nào có thể gửi cho mh tham khảo mẫu đc chứ :)
chân thành cảm ơn cả nhà