Phương thức thuê tàu định hạn


1. Khái niệm phương thức thuê tàu định hạn:


Thuê tàu định hạn (Time Charter) là chủ tàu (Ship-owner) cho người thuêtàu (Charterer) thuê toàn bộ con tàu để chuyên chở hàng hóa trong một khoảng thời gian và trong một hoặc nhiều vùng khai thác nhất định, tàu cho thuê định hạn th́ chủ tàu mất quyền kiểm soát trong việc điều động và khai thác hàng hóa nhưng vẫn trực tiếp quản lư và trả lương cho đội thuyền viên. Trong phương thức thuê tàu định hạn, mối quan hệ giữa người thu
ê tàu với người chủtàu được điều chỉnh bằng một văn bản gọi là hợp đồng thuê tàu định hạn (Time charter) viết tắt là T/C.

2. Tŕnh tự các bước tiến hành thuê tàu chuyến

Thuê tàu định hạn có thể chia ra thành sáu bước như sau:

+ Bước 1: Người thuêtàu thông qua người môi giới (Broker) yêu cầu thuê tàu để khai thác trên vùng nào đó.

Ở bước này người thuê tàu phải cung cấp cho người môi giới tất cả các thông tin về loại tàu, kích cỡ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hàng hóa dự kiến vận chuyển, vùng khai thác, … để người môi giới có cơ sở t́m tàu.

+ Bước 2: Người môi giới chào hỏi t
àu

Trên cơ sở những thông tin về tàu và vùng khai thác do người thuê tàu cung cấp, người môi giới sẽ t́m tàu, chào tàu thuê cho phù hợp với nhu cầu của người thuê tàu.

+ Bước 3: Người môi giới đàm phán với chủ tàu

Sau khi chào hỏi tàu, chủ tàu và người môi giới sẽ đàm phán với nhau tất cả các điều khoản của hợp đồng thuê tàu như trang bị kỹ thuật, việc sửa chữa, mức tiêu hao nhiên liệu, mức cước phí/ngày tàu, thời gian thuê, nơi giao nhận tàu, vùng khai thác, t́nh trạng thuyền viên,…

+Bước 4: Người môi giới thông báo kết quả đàm phán với người thuê tàu:

Sau khi có kết quả đám phán với chủ tàu, người môi giới sẽ thông báo kết quả đàm phán cho người thuê tàu để người thuê tàu biết và chuẩn bị cho việc kư kết hợp đồng thuê tàu.

+ Bước 5: Người thuê tàu với chủ tàu kư kết hợp đồng

Trước khi kư kết hợp đồng người thuê tàu phải rà soát lại toàn bộ các điều khoản của hợp đồng.

+ Bước 6: Thực hiện hợp đồng

Sau khi hợp đồng đă được kư kết, hợp đồng thuê tàu sẽ được thực hiện

View more latest threads same category: