BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TỔNG CỤC HẢI QUAN NĂM 2011

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011

Thông báo
Kết quả phúc khảo và kết quả kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức,
viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011


Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ Tài chính công nhận kết quả phúc khảo thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 và Quyết định số 2095/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ Tài chính phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo:

1. Kết quả phúc khảo và kết quả kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Hải quan năm 2011:

- Phụ lục 1 kèm theo: kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011;

- Phụ lục 2 kèm theo: kết quả xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011.

- Kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 trên được sắp xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp, theo từng nhóm ngành, chuyên ngành của từng đơn vị và đă được cập nhật điểm thi phúc khảo của các thí sinh đề nghị phúc khảo vào danh sách (thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo tra cứu số báo danh của ḿnh trong danh sách để biết kết quả phúc khảo).

- Nguyên tắc xác định thí sinh trúng tuyển:

+ Đối với thi tuyển: thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi là người phải thi đủ các môn thi theo quy định, có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 trở lên và tính từ người có tổng số điểm cao nhất (kể cả điểm ưu tiên theo quy định) cho đến hết chỉ tiêu được tuyển theo từng nhóm ngành, chuyên ngành của từng đơn vị.

+ Đối với xét tuyển công chức: đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng; Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên; Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng nhóm ngành, chuyên ngành của từng đơn vị.

+ Đối với xét tuyển viên chức: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, có kết quả xét tuyển tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng nhóm ngành, chuyên ngành của từng đơn vị.

2. Tuyển dụng công chức, viên chức:

- Căn cứ kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 và Đề án tuyển dụng công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011, Tổng cục Hải quan ra quyết định tuyển dụng công chức, viên chức đối với những thí sinh trúng tuyển vào làm việc tại các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan kể từ ngày 15/9/2011.

- Đối với thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục, đúng 08h00 ngày 14/9/2011 có mặt tại Tổng cục Hải quan, địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội để đối chiếu hồ sơ, kê khai hồ sơ cán bộ và nhận quyết định tuyển dụng.

- Đối với thí sinh trúng tuyển vào các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, có mặt tại trụ sở các Cục Hải quan vào 08h00 ngày 20/9/2011 để đối chiếu hồ sơ, kê khai hồ sơ cán bộ và nhận quyết định tuyển dụng.

- Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 15/9/2011, thí sinh trúng tuyển phải cam kết bổ sung Phiếu lư lịch tư pháp do Sở tư pháp tỉnh, thành phố nơi thường trú cấp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày 15/9/2011, các thí sinh trúng tuyển phải đến nhận quyết định tuyển dụng. Trong trường hợp muốn gia hạn thêm thời gian, thí sinh phải có đơn đề nghị gia hạn thời gian nhận quyết định gửi đơn vị xem xét trước thời điểm 1 tháng kể trên kết thúc. Thời gian gia hạn thêm không quá 30 ngày. Quá những thời hạn kể trên mà thí sinh không đến nhận quyết định tuyển dụng, Tổng cục Hải quan sẽ hủy bỏ hiệu lực quyết định tuyển dụng của thí sinh đó.

Lưu ư:

- Khi đi thí sinh mang theo bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp bản chính và chứng minh thư nhân dân để đối chiếu với hồ sơ.

- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày quyết định tuyển dụng có hiệu lực, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức xác minh hồ sơ, bằng cấp của thí sinh trúng tuyển. Nếu phát hiện bằng cấp giả, hồ sơ không hợp pháp, Tổng cục Hải quan sẽ hủy quyết định tuyển dụng của thí sinh đó.

*Thông báo này thay cho Giấy báo điểm thi phúc khảo tới thí sinh và Giấy báo trúng tuyển của Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011.

Hội đồng thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 thông báo./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đă kư)

PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Phạm Duy Hiền

Tải về: - Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ Tài chính công nhận kết quả phúc khảo thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011 và Quyết định số 2095/QĐ-BTC ngày 30/8/2011 của Bộ Tài chính phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011

- Phụ lục 1: kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011

- Phụ lục 2: kết quả xét tuyển công chức, viên chức Tổng cục Hải quan năm 2011.(phần 1, phần 2).

View more latest threads same category: