PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 21 : Chỉ báo Williams %R

1. Khái niệm chỉ báo Williams %R:
Chỉ báo Williams %R được phát triển bởi Larry Williams để thể hiện các mức siêu mua và siêu bán. Chỉ báo khá giống với chỉ báo Stochastic %K, chỉ khác Williams %R sử dụng các giá trị âm dao động từ 0 đến -100.

Số kỳ được dùng để tính Williams %R có thể khác nhau theo khung thời gian giao dịch. Một quy tắc chuẩn là sử dụng nửa chiều dài chu kỳ (14 ngày là con số phổ biến cho chu kỳ trung hạn).

Các mức siêu mua và siêu bán thường được xác định lần lượt tại -20 và -80.

2. Công thức tính Williams %R:

1. Bước đầu tiên là xác định số kỳ (kỳ %R) được dùng khi tính toán. Số kỳ có thể nằm giữa 5 và 21 tùy theeo khung thời gian phân tích.

2. Tính %R, bằng cách so sánh giá đóng cửa gần nhất với biên độ dao động qua kỳ đă chọn:

HC = Giá cao nhất (High) cao nhất trong kỳ %R – Giá đóng cửa (Close) hôm nay

HL = Giá cao nhất (High) cao nhất trong kỳ %R - Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %R

%R = HC / HL * -100

Công thức tính này tương tự như tính Stochastic %K, chỉ khác là CL (ở Stochastic %K) được thay bằng HC.

CL = Giá đóng cửa (Close) hôm nay - Giá thấp nhất (Low) thấp nhất trong kỳ %K

3. Tín hiệu giao dịch:

a. Đối với thị trường không rơ xu hướng:

- Mua khi có sự phân kỳ tăng giá hoặc khi Williams %R giảm xuống dưới mức siêu bán.

- Bán khi có sự phân kỳ giảm giá hoặc khi Williams %R tăng trên mức siêu mua.

b. Đối với thị trường có xu hướng rơ ràng:

- Mua khi %R giảm xuống dưới mức siêu bán rồi tăng lên trên mức -50.


- Bán khi %R tăng lên trên mức siêu mua rồi giảm xuống dưới mức -50.

Sử dụng kết hợp một chỉ báo xu hướng khác để thoát trạng thái.

View more latest threads same category: