Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đă sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đă sản xuất được.


Cụ thể gồm 06 loại danh mục sau: Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đă sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đă sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đă sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đă sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đă sản xuất được và danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản phẩm phần mềm trong nước đă sản xuất được.

Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đă sản xuất được là hàng hoá được quy định tại một trong các danh mục ban hành nêu trên, không phụ thuộc mục đích sử dụng, trừ hàng hoá chuyên dùng.

Hàng hoá chuyên dùng theo quy định này là hàng hoá đ̣i hỏi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khi sử dụng nêu trong các chứng chỉ chuyên ngành.

Các danh mục quy định nêu trên là căn cứ thực hiện miễn, giảm, xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2012 và thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BKHĐT ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về Thuế nhập khẩu, Thuế giá trị gia tăng.
Minh Phương

View more latest threads same category: