Money Flow Index (MFI)
Tổng quan

MFI là chỉ số động lượng (momentum indicator) , nó đo sức mạnh của ḍng tiền vào hoặc ra của cổ phần. Nó liên quan mật thiết với RSI, nhưng ở đó RSI được kết hợp chặt chẽ với đường giá, c̣n MFI được xem là khối lượng.

Diễn giải:


• T́m kiếm phân kỳ giữa chỉ báo MFI và đường giá. Nếu xu hướng đường giá tăng và xu hướng đường MFI giảm (hoặc ngược lại) th́ sự đảo chiều sắp xảy ra.
• Nếu thị trường đang ở đỉnh th́ MFI lớn hơn 80, nếu thị trường đang ở đáy th́ MFI nhỏ hơn 20.Tại các vùng A, B là sự phân kỳ nó miêu tả sự ảnh hưởng của indicator cho sự đảo chiều của thị trường

Công thức

MFI là 1 loạt các tính toán

• Giá điển h́nh: Typical price = (high+low+close)/3
• Ḍng tiền : Money Flow = Typical price*volume

Nếu giá điển h́nh hôm nay lớn hơn giá điển h́nh hôm qua th́ nó được gọi là ḍng tiền lạc quan (positive money flow), c̣n nếu thấp hơn th́ được gọi là ḍng tiền tiêu cực (negative money flow)

MFI=Money ratio = Positive money flow / Negative money flow
Buitrangnam - Ub.com.vn / Sưu tầm

View more latest threads same category: