Cho mọi người ạ,
Nhờ mọi người trợ gip, mnh muốn mua 1 long type c khoảng 5 cyliner bằng composite v 3 cylinder bằng thp về để chứa kh nn, dung tch l 40m3, nn kh tới 200bar.
Nhờ mọi người tư vấn p m hs code như thế no với ạ.

View more latest threads same category: