Các tài liệu được chia sẻ bao gồm:

1/ Bài giảng về thẩm định dự án đầu tư (file slide):

Khung phân tích dự án / báo cáo ngân lưu dự án / Kỹ thuật chiếc khấu ḍng tiền / Giá trị tiền theo time / Các chỉ tiêu thẩm định dự án / Quan điểm thẩm định dự án / Phân tích lạm phát / Quy mô và thời điểm đầu tư / Lợi nhuận và rủi ro / Phân tích độ nhạy và t́nh huống / Phân tích mô phỏng / Phân tích với Crystal ball

2/ Bài tập mẫu Thẩm định dự án đầu tư
3/ Bài tập lớn Thẩm định dự án đầu tư
4/ Nghiên cứu t́nh huống
5/ Tài liệu từ Đại học Fulbright
6/ Bài đọc thêm, trong đó, ngoài lư thuyết c̣n có:

Hướng dẫn sử dụng các hàm trong Excel: hàm tính b́nh phương, căn số, Ln, FV, PV, Goal seek, PMT, Rate, NPer, IRR, NPV, .. với các bài tập & số liệu mẫu, giải thích chi tiết. Giới thiệu cách sử dụng công cụ Crystalball tích hợp excel. Cách dẫn dắt của tác giả hay, dễ hiểu, thông tin phong phú (Nên đọc tài liệu này trước).

Down load tất cả tại link: http://ub.com.vn/showthread.php?t=70&p=1434#post1434

View more latest threads same category: