PDA

View Full Version : AWB, B/L ... 1. Vận đơn hàng không (Airwaybill -AWB)
 2. B/L với tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế số 681
 3. Cách phân biệt B/L gốc và Copy
 4. Điều ǵ sẽ xảy ra khi giao hàng cho người cầm vận đơn giả
 5. Vận đơn đường biển và chứng nhận thực xuất
 6. Những vấn đề cần lưu ư đối với vận đơn đường biển
 7. SEAWAY BILL - giấy gửi hàng đường biển
 8. Tổng hợp cơ bản về Vận đơn (Bill of Lading - (B/L)
 9. Phân biệt Bill of lading và Seaway bill
 10. Phân biệt giữa Master B/L và House B/L
 11. Các loại vận đơn đường biển (B/L : Bill of lading)
 12. Switch bills of lading
 13. Lợi ích sử dụng Switch bill
 14. Dịch sơ lược về Vận Tải Đơn ( B/L)
 15. Một số vấn đề lưu ư đối với vận đơn đường biển (BL)
 16. Qui định về vận đơn chở suốt