BỘGIAO THÔNG VẬN TẢI
Số
1762/BGTVT-VT
V/v kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh


CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008
Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thực hiện quy định tại Nghị định số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc " Không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh" và ư kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ( tại văn bản số 1719/VPCP - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Văn pḥng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cơ quan Đăng kiểm Việt Nam.

1. Ngừng việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường các loại xe cơ giới ba bánh kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2008 (trừ các loại xe cơ giới dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật).

2. Từ nay đến thời hạn nêu trên, tiếp tục kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh đă nhập khẩu, xe cơ giới ba bánh được sản xuất lắp ráp trong nước theo đúng quy định, xe cơ giới ba bánh của các doanh nghiệp nhập khẩu đă về đến cửa khẩu trước ngày 26 tháng 2 năm 2008 ( thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP)

3. Khi phát hiện những biểu hiện gian lận thương mại (trong quá tŕnh kiểm tra), kịp thời thông báo cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lư ./.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

View more latest threads same category: