BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 3178/TCHQ-GSQL
V/v Thực hiện Thông tư 01/2009/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1490/HQHCM-NV ngày 18/5/2009 của đơn vị về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

1. Về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng: Căn cứ công văn số 956/BKHCN-TĐC ngày 29/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, công văn số 584/TĐC-ĐGPH ngày 06/5/2009 (gửi kèm) và số 588/TĐC-ĐGPH ngày 07/5/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, công văn số 670/KT3-N1 ngày 12/5/2009 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Tổng cục Hải quan đồng ư với đề xuất của Cục Hải quan TP. HCM: mặt hàng thép xây dựng nêu tại mục 3, mục 4 và mặt hàng bếp điện, chảo điện tại mục 15, phần 8, Danh mục sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, tuy không có trong Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhưng vẫn phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

2. Về giải quyết thắc mắc của doanh nghiệp nhập khẩu đối với 4 mặt hàng nêu trên, Tổng cục đồng ư với đề xuất của Cục Hải quan TP. HCM: hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Bộ quản lư chuyên ngành để được giải đáp.

3. Về đề nghị làm việc với các Bộ chuyên ngành để thống nhất quản lư 4 mặt hàng nêu trên: Tổng cục Hải quan đă có công văn số 2803/TCHQ-GSQL ngày 21/5/2009 trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết một số vướng mắc liên quan đến triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó có vướng mắc nêu trên. Khi có ư kiến giải quyết, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo./.


KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

View more latest threads same category: