Từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017, toàn ngành Hải quan đă tiến hành thực hiện soi chiếu trước đối với 16.732 container, tương đương 240 container/ngày.

Cơ quan Hải quan thực hiện soi chiếu trước hàng hóa NK để giảm thời gian, chi phí cho DN. Ảnh: Q.H


Riêng Cục Quản lư rủi ro đă tiến hành phân tích hàng ngh́n lượt tàu biển nhập cảnh, qua đó đă xác định trọng điểm, lựa chọn soi chiếu 4.529 container nhập.

Trên cơ sở các quy định về việc kiểm tra trong quá tŕnh xếp dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại kho, băi, cảng, khu vực cửa khẩu (tại Điều 28 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Điều 9 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính), cơ quan Hải quan đă tiến hành kiểm tra bằng máy soi container đối với hàng hóa nhập khẩu trong quá tŕnh xếp dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, băi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập (gọi tắt là "soi chiếu trước" đối với hàng hóa nhập khẩu) thuộc địa bàn được trang bị máy soi container.

Trước đây doanh nghiệp làm các thủ tục để xuất tŕnh hàng hóa, vận chuyển container (từ nơi đă tập kết tại kho, băi, cảng, khu vực cửa khẩu nhập) tới địa điểm soi chiếu theo chỉ dẫn phân luồng kiểm tra trên hệ thống hoặc chuyển luồng kiểm tra máy soi trong quá tŕnh làm thủ tục tại chi cục hải quan.

Hiện nay, bằng hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá thông tin trước khi hàng đến, cơ quan Hải quan (lực lượng Quản lư rủi ro các cấp-PV) đă xác định và tổ chức thực hiện soi chiếu ngay từ khi container hàng hóa được xếp dỡ từ phương tiện vận tải nhập khẩu và vận chuyển tới nơi tập kết sau khi soi chiếu.

Việc soi chiếu trước đă làm giảm đáng kể về thời gian và chi phí của doanh nghiệp trong quá tŕnh làm thủ tục hải quan, chi phí vận hành máy móc, tổ chức sản xuất của đơn vị kinh doanh cảng, đồng thời cũng giúp cho cơ quan Hải quan chủ động kiểm tra, giám sát hải quan trên nền tảng phương pháp, kỹ thuật quản lư rủi ro đối với đối tượng trọng điểm và tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

Để nâng cao, đảm bảo hiệu suất, hiệu quả sử dụng máy soi container trong hoạt động kiểm tra hải quan theo chỉ đạo của lănh đạo Bộ Tài chính và lănh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Quản lư rủi ro đă triển khai tăng cường hơn nữa hoạt động nghiệp vụ thu thập xử lư thông tin, phân tích đánh giá rủi ro bằng việc giao Pḥng Kiểm soát rủi ro hàng hóa XNK thực hiện phân công, phân ca làm việc ngoài giờ hành chính đảm bảo xử lư kịp thời đối với luồng thông tin đến 24/7.
Quang Hùng - Báo Hải Quan

View more latest threads same category: