Theo Thông tư số 13, bảo lănh trong bán, cho thuê mua nhà ở h́nh thành trong tương lai (HTTTL) là bảo lănh ngân hàng (NH).

Xem thêm: Các bước cần làm khi vay ngân hàng mua nhàKể từ ngày 15/11, theo quy định của Thông tư số 13 do Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành th́ các ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lănh nhà ở h́nh thành trong tương lai cho từng bên mua trong ṿng 10 ngày làm việc kể từ ngày kư hợp đồng mua nhà.


Theo đó ngân hàng thương mại (NHTM) cam kết với bên mua, bên thuê mua (gọi là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà đă cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đă nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng (HĐ) mua, thuê mua nhà đă kư kết cho bên mua. Chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho NHTM.


NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lănh nhà HTTTL phải đáp ứng hai điều kiện. Một là, trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của NHTM có quy định nội dung hoạt động bảo lănh ngân hàng. Hai là, không bị cấm thực hiện bảo lănh nhà HTTTL trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.


Ngân hàng Nhà nước công bố công khai danh sách NHTM có đủ năng lực thực hiện bảo lănh nhà HTTTL trong từng thời kỳ trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. NHTM không c̣n đáp ứng quy định về điều kiện nói trên bị loại khỏi danh sách vẫn phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, cam kết đă kư về bảo lănh nhà HTTTL cho đến khi nghĩa vụ bảo lănh chấm dứt.


NHTM xem xét, quyết định cấp bảo lănh cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có đủ các điều kiện quy định tại Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-NHNN (trừ trường hợp NHTM bảo lănh cho chủ đầu tư trên cơ sở bảo lănh đối ứng), và dự án của chủ đầu tư đáp ứng đủ các điều kiện của bất động sản HTTTL được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản.


Việc bảo lănh nhà HTTTL được thực hiện theo tŕnh tự sau: Căn cứ đề nghị của chủ đầu tư hoặc bên bảo lănh đối ứng, NHTM xem xét, thẩm định và quyết định cấp bảo lănh cho chủ đầu tư.


NHTM và chủ đầu tư kư HĐ bảo lănh nhà HTTTL theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể, HĐ bảo lănh nhà HTTTL được lập dưới h́nh thức thỏa thuận cấp bảo lănh quy định tại khoản 11 Điều 3, Điều 14 Thông tư này và nội dung phù hợp với quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản.


Số tiền bảo lănh cho một dự án nhà HTTTL tối đa bằng tổng số tiền chủ đầu tư được phép nhận ứng trước của bên mua theo quy định tại Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản và các khoản tiền khác chủ đầu tư có nghĩa vụ phải hoàn lại cho bên mua theo HĐ mua, thuê mua nhà đă kư kết khi đến thời hạn giao, nhận nhà đă cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua; Thỏa thuận cấp bảo lănh có hiệu lực kể từ ngày kư cho đến khi toàn bộ các cam kết bảo lănh cho bên mua hết hiệu lực theo quy định tại Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-NHNN.


NHTM phát hành cam kết bảo lănh cho từng bên mua trong ṿng 10 ngày làm việc kể từ ngày kư HĐ mua, thuê mua nhà. Trong đó có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bên mua khi đến thời hạn giao, nhận nhà đă cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà cho bên mua, chủ đầu tư phải gửi cho NHTM HĐ mua, thuê mua nhà.


Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được HĐ mua, thuê mua nhà, NHTM căn cứ HĐ mua, thuê mua nhà và thỏa thuận cấp bảo lănh để phát hành cam kết bảo lănh cho bên mua và gửi đến địa chỉ của bên mua.


Cam kết bảo lănh được phát hành dưới h́nh thức thư bảo lănh cho từng bên mua. Thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lănh được xác định kể từ ngày phát hành cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ thời hạn giao, nhận nhà đă cam kết quy định tại HĐ mua, thuê mua nhà.


Xem thêm: Có nên mua nhà trả góp bằng lương
Theo: Ndh.vn

View more latest threads same category: