BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 2380/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại mặt hàng tấm thép

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

Hà Nội, ngày 03 tháng 05năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài G̣n
(135/1/110 Nguyễn Hữu Cảnh, p.22, B́nh Thành, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03001/SGM/2018 ngày 27/1/2018 và số 05002/SGM/2018 ngày 27/2/2018 của Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài G̣n (Sagomed) đề nghị xem xét lại mă số cho mặt hàng tấm thép pḥng mổ bằng thép không gỉ. về việc này, Tổng cục Hải quan có ư kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ư kiến bổ sung của Doanh nghiệp cung cấp nêu tại các công văn trên và kêt quả khảo sát tại công tŕnh xây dựng ngày 27/3/2018.

Mặt hàng "tấm thép pḥng mổ" của Công ty nhập khẩu theo các tờ khai số 101566030422/A12 ngày 21/8/2017 và số 101437930421/A12 ngàỵ 02/06/2017, được xác định là tấm thép không gỉ, dày 1mm, sơn kháng khuẩn, bốn cạnh được gấp mép vuông góc với mặt tấm và có các vị trí tại mép gấp theo chiều dọc đă được đục lỗ, sau khi nhập khẩu tấm thép được sử dụng tùy ư, gia công cắt theo chiều dọc hoặc chiều ngang để lắp đặt phù hợp theo kích cỡ các bức tường hoặc cắt tạo lỗ để lắp đặt các thiết bị trong pḥng mổ như bảng điều khiển, ổ cắm, tủ, phủ hợp phân loại vào nhóm 72.19.

Công văn này thay thế nội dung nêu tại gạch đầu ḍng thứ nhất công văn số 391/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần kỹ thuật và thiết bị y tế Sài G̣n biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

View more latest threads same category: